SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW7b - Zwierzęta ogrodów zoologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW7b - Zwierzęta ogrodów zoologicznych
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Zwierz.zoo.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Ważna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z: - zadaniami i celami realizowanymi przez ogrody zoologiczne, -biologią, ekologią, taksonomią, zoogeografią współcześnie żyjących płazów, gadów, ptaków i ssaków, -problemami związanymi z ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem - realizowanymi programami ochrony gatunków.

Wymagania wstępne

Znajomość zoologii bezkręgowców i zoologii kręgowców.

Zakres tematyczny

WYKŁAD Historia ogrodów zoologicznych. Cele i zadania ogrodów zoologicznych. Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania ogrodów zoologicznych. Konwencja Waszyngtońska (CITES). Światowa strategia ochroniarska ogrodów zoologicznych. Europejskie programy zachowania gatunków. Standardy EAZA co do zakwaterowania i sposobu opieki nad zwierzętami w ZOO. Sytuacja obecna i prognozy rozwojowe polskich ogrodów zoologicznych. Przegląd polskich ogrodów zoologicznych. Wybrane zagadnienia z funkcjonowania ZOO. Podstawy zoogeografii. Dydaktyczna rola ogrodów zoologicznych. ĆWICZENIA Analiza problemów związanych z ochroną zwierząt w ich środowisku naturalnym. Przegląd gatunków hodowanych w zoo. Wyjazd do ogrodu zoologicznego.

Metody kształcenia

WYKŁAD metoda podająca: prezentacje multimedialne ĆWICZENIA metoda podająca: prezentacje multimedialne metoda bezpośrednia: wyjazd do ogrodu zoologicznego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena zaliczeniowa z wykładu oraz ćwiczeń. Wykład - warunkiem zaliczenia jest zdanie pisemnego egzaminu (50 pytań – pozytywna odpowiedź 60%). warunkiem zaliczenia jest przedstawienie prezentacji oraz obecność na zajęciach wyjazdowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1.       Bell C. E. (ed.): Encyclopedia of the world’s Zoos, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago-London, 2001.

2.       Zamachowski W., Zyśk A.: Strunowce Chordata. WNAP, Kraków, 2002.

3.       Serafiński W., Wielgus – Serafińska E.: Ssaki, PWN, Warszawa, 1988.

4.       Dobrowolska H.: Gady, PWN, Warszawa, 1990.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 13-06-2018 19:26)