SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW8b - Zastosowanie zasad bioindykacji w ekologii i ochronie przyrody ? pospolite gatunki ptaków krajobrazu rolniczego wykorzystywane jako wskaźniki HNVf we Włoszech i w Polsce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW8b - Zastosowanie zasad bioindykacji w ekologii i ochronie przyrody ? pospolite gatunki ptaków krajobrazu rolniczego wykorzystywane jako wskaźniki HNVf we Włoszech i w Polsce
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Zast.bioind.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Federico Morelli
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Applying the concept of bioindicators in Ecology and Conservation: Common farmland bird species used as indicators of HNVf in Italy and Poland

Wymagania wstępne

Regular students. Basic knowledge of ecology, evolution, biodiversity and conservation biology is helpful.

Zakres tematyczny

Topics: The decline of biodiversity in the European agro ecosystems. Definition of HNVf. The concept of bioindicators: using organisms to measure environmental impacts. Types of bioindicators: umbrella species, key species, flag species, focal species. Applying the Species Distribution Models (SDMs) and hierarchical partitioning analysis to identify a set of few bird species suitable to monitoring the HNV farmlands: a case of study. UE policy and opportunities.

Metody kształcenia

Lectures and semester assignment (exposition of 1 selected topic in a presentation).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Presence all lectures of the course. Development and presentation of one topic selected during the course.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Santangeli, A., Toivonen, T., Pouzols, F.M., Pogson, M., Hastings, A., Smith, P., Moilanen, A., 2016. Global change synergies and trade-offs between renewable energy and biodiversity. GCB Bioenergy 8, 941–951. doi:10.1111/gcbb.12299

Morelli, F., Møller, A.P., Nelson, E., Benedetti, Y., Liang, W., Šímová, P., Moretti, M., Tryjanowski, P., 2017. The common cuckoo is an effective indicator of high bird species richness in Asia and Europe. Sci. Rep. 7, 4376. doi:10.1038/s41598-017-04794-3

Caro, T.M., O’Doherty, G., 1999. On the Use of Surrogate Species in Conservation Biology. Conserv. Biol. 13, 805–814.

Butchart, S.H.M., Clarke, M., Smith, R.J., Sykes, R.E., Scharlemann, J.P.W., Harfoot, M., Buchanan, G.M., Angulo, A., Balmford, A., Bertzky, B., Brooks, T.M., Carpenter, K.E., Comeros-Raynal, M.T., Cornell, J., Ficetola, G.F., Fishpool, L.D.C., Fuller, R.A., Geldmann, J., Harwell, H., Hilton-Taylor, C., Hoffmann, M., Joolia, A., Joppa, L., Kingston, N., May, I., Milam, A., Polidoro, A., Ralph, A., Richman, N., Rondinini, C., Segan, D., Skolnik, B., Spalding, M., Stuart, S.N., Symes, A., Taylor, J., Visconti, P., Watson, J., Wood, L., Burgess, N.D., 2015. Shortfalls and solutions for meeting national and global conservation area targets. Conserv. Lett. 1–9. doi:10.1111/conl.12158

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 03-06-2018 16:57)