SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW9a - Wybrane elementy biologii człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW9a - Wybrane elementy biologii człowieka
Kod przedmiotu 13.1-WB-Biol2P-El.biol.czł.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami biologii człowieka.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biologii i zoologii

Zakres tematyczny

Budowa układu rozrodczego żeńskiego i męskiego. Gametogeneza. Etapy rozwoju zarodkowego. Ontogeneza człowieka. Specyficzność nabłonków - budowa skóry, wątroby, trzustki. Układ oporowy człowieka. Odżywianie i wydalanie organizmu człowieka. Ruch człowieka. Budowa włókna mięśniowego. Rodzaje tkanek mięśniowych – budowa włókna, funkcjonowanie i występowanie. Odbiór bodźców. Teoria Paula MacLeana. Budowa i rodzaje neuronów, rola komórek glejowych. Rodzaje synaps. Struktury nerwowe (nerwy, zwoje, mózg, rdzeń kręgowy, ośrodki nerwowe, istota szara i biała).

Metody kształcenia

Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem mikroskopów i binokularów, zestawów preparatów i zgromadzonego materiału biologicznego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Ćwiczenia  - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów. Ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. Ocenie może również podlegać  umiejętność rozpoznawania preparatów tkankowych (mikroskopowych)- test praktycznych umiejętności (z 20 preparatów rozpoznanie 11). Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1. Zawistowski S., Zarys histologii, PZWL, Warszawa, 1976

2. Rajski A., Zoologia, PWN, Warszawa, 1998

3. Sawicki H., Histologia podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa, 1997

Literatura uzupełniająca

1.  Solomon, Berg, Villee, Biologia Mulico, Warszawa, 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-05-2018 15:57)