SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW9b - Pochodzenie i rozwój człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW9b - Pochodzenie i rozwój człowieka
Kod przedmiotu 13.1-WB-Biol2P-Poch.czł.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pochodzeniem człowieka oraz jego rozwojem.

Wymagania wstępne

znajomość podstaw biologii i zoologii

Zakres tematyczny

Ontogeneza człowieka. Gametogeneza. Rozwój zarodkowy. Błony płodowe, ich funkcja. Filogeneza człowieka. Gatunki z rodzaju Homo. Neandertalczyk - występowanie, podobieństwa i różnice do innych gatunków Homo, dlaczego wyginął? Cechy rozwojowe strunowców i kręgowców. Odbiór bodźców. Narządy zmysłów - dlaczego widzimy i słyszymy. Teoria mózgu "trójjednego". Budowa i rozwój wybranych narządów.

Metody kształcenia

Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem mikroskopów i binokularów, zestawów preparatów i zgromadzonego materiału biologicznego. Dodatkowo pogadanka.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów. Ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. Ocenie może również podlegać  umiejętność rozpoznawania preparatów tkankowych (mikroskopowych)- test praktycznych umiejętności (z 20 preparatów rozpoznanie 11). Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

[1] Zawistowski S., Zarys histologii, PZWL, Warszawa, 1976

[2] Sawicki H., Histologia podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa, 1997

[3] Lewin R. Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószynski i s-ka, Warszawa,

[4] Rajski A., Zoologia, PWN, Warszawa, 1998

Literatura uzupełniająca

[1] Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. Psychologia rozwoju człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

[2] Solomon, Berg, Villee, Biologia Mulico, Warszawa, 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 15:14)