SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW10a - Teriologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW10a - Teriologia
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Teriol.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student zapozna się z systematyką, różnorodnością gatunkową oraz budową anatomiczną współczesnych ssaków.

Wymagania wstępne

Znajomość materiału z zakresu biologii ogólnej.

Zakres tematyczny

Charakterystyka podstawowych rzędów ssaków. Oznaczanie krajowych gatunków ssaków.

Metody kształcenia

praktyczna (ćwiczenia w laboratorium z wykorzystaniem preparatów), podająca (prezentacja multimedialna)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywne zaliczenie kolokwium zaliczeniowego (30 pytań– pozytywna odpowiedź 60%) oraz obecność i aktywność na zajęciach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Wilson, D. E., Reeder, D. M. (eds.). Mammal Species of the Word. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd edn.) Vol. 1 & 2. The John Hopkins University Press, Baltimore. 2005.
  2. Nowak, R. M.: Walkers Bats of the Word. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1994.
  3. Pucek, Z. (red.).: Klucz do oznaczania ssaków Polski, PWN, Warszawa, 1984

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Ważna (ostatnia modyfikacja: 11-05-2018 11:32)