SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW10b - Biologia zwierząt łownych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW10b - Biologia zwierząt łownych
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Biol.zw.łow.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Ważna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawami biologii i ekologii zwierząt łownych w Polsce. Student pozna najważniejsze cechy pozwalające na oznaczanie zwierząt łownych oraz najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa łowieckiego.

Wymagania wstępne

Znajomość zoologii kręgowców.

Zakres tematyczny

Ekologia zwierząt łownych w różnych typach środowisk. Charakterystyka krajowych gatunków zwierząt łownych. Gatunki introdukowane. Oznaczanie zwierząt łownych. Oznaczanie tropów i śladów zwierząt. Trofea łowieckie i ich wycena.

Metody kształcenia

metoda podająca: prezentacja multimedialna metoda praktyczna: samodzielna praca studenta z preparatami

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach oraz poprawne wykonywanie poleceń prowadzącego

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1.       Okarma, H., Tomek A. Łowiectwo. Wydawnictwo edukacyjno-naukowe H2O. 2008.

2.       Biały, K. (red.).: Podstawy łowiectwa, Wyd. Łowiec Polski, Warszawa, 1994.

3.       Godlewski, S.: Vademecum myśliwego, Bellona, Warszawa, 2000.

4.       Romanowski, J.: Śladami zwierząt, KAW, Warszawa, 1990.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Ważna (ostatnia modyfikacja: 11-05-2018 11:34)