SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW13b - Hydrobiologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW13b - Hydrobiologia
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Hydrob.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekologii i hydrobiologii wód.

Poznanie podstawowych cechy budowy i funkcjonowania ekosystemów wodnych na wszystkich poziomach ich organizacji.

Poznanie różnych typy ekosystemów wodnych.

Charakterystyka relacji zespołów organizmów z środowiskiem abiotycznym oraz czynnikami biotycznymi w ekosystemach wodnych.

Zasady racjonalnego wykorzystania i ochrony ekosystemów wodnych.

Obserwacja i samodzielne wykonanie prostej analizy hydrobiologicznej.

Wymagania wstępne

Znajomość biologii, ekologii oraz hydrologii na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

 

  1. Zasoby wodne (globalne, lokalne).
  2. Typy wód (wody płynące, stagnujące, mieszane).
  3. Właściwości środowiska wodnego.
  4. Rośliny wodne (omówienie znaczenia wybranych grup).
  5. Zwierzęta wodne (omówienie znaczenia wybranych grup).
  6. Zespoły organizmów wodnych i ich rola w funkcjonowaniu różnych typów wód.
  7. Zanieczyszczenie wód.
  8. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

Metody kształcenia

Badania terenowe i badania laboratoryjne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pisemne kolokwium zaliczeniowe, do którego student dopuszczany jest po uczestniczeniu w kursie i zaliczeniu ćwiczeń. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 65 90
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 4
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

1. Allan J.D. 1998. Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa, 450 ss.

2. Gliwicz Z.M., 2003. Zooplankton. W: The Lakes Handbook, vol.1, Limnology and Limnetic Ecology (P.E.O’Sullivan i C.S. Reynolds [Red.]) Blackwell Publishing : 461-516.

3. Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996, 390 ss.

4. Kajak Z. 1998. Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Moss B. 2001. Ecology of fresh waters. Blackwell Science, 557 pp.

2. Szmeja J. 2005. Przewodnik do badań roślinności wodnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 14-06-2018 12:07)