SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW16a - Biotechnologia roślin - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW16a - Biotechnologia roślin
Kod przedmiotu 13.4-WB-Biol2P-BT.roś-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie zagadnień dotyczących biotechnologii roślin. Zapoznanie z metodą kultury in vitro, metodami uzyskiwania transgenicznych roślin.

Wymagania wstępne

Podstawy mikrobiologii i biotechnologii.

Zakres tematyczny

Znaczenie i rozwój biotechnologii roślin. Metoda kultury in vitro. Kultury roślinne w bioreaktorach. Selekcja i kontrola cech w kulturze in vitro. Biotransformacja substancji chemicznych. Uzyskiwanie roślin transgenicznych. Odmiany transgeniczne w ogrodnictwie i rolnictwie. Zastosowania praktyczne biotechnologii roślin.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w oparciu o metody aktywizujące.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie prezentacji oraz napisanie kolokwium zaliczeniowego (5 pytań). Oceną końcową jest ocena z kolokwium. Ocena pozytywna powyżej 60% pkt.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 16
Łącznie 25 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

Red. S. Malepszy. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, Warszawa

Brown T. A. Genomy. PWN, 2009.

Literatura uzupełniająca

Buchowicz J. Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, Warszawa

Buchowicz J. Biotechnologia molekularna. Geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 14-06-2018 12:16)