SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW16b - Technologie remediacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW16b - Technologie remediacji
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-BT.roś- 16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć z technologii remediacji jest nabycie wiedzy w zakresie metod ochrony i odnowy środowiska gruntowo-wodnego.

Wymagania wstępne

Podstawy biotechnologii, mikrobiologii środowiskowej, chemii i fizyki.

Zakres tematyczny

Charakterystyka środowiska gruntowo-wodnego. Chemiczna degradacja gruntów. Rozkład zanieczyszczeń w gruncie. Pojęcia rekultywacji, remediacji, bioremediacji i fitoremediacji gruntów. Metody remediacji. Remediacja gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Likwidacja skażeń metalami ciężkimi. Biodegradacja zanieczyszczeń w gruncie. Ocena skuteczności remediacji gleb skażonych.

Metody kształcenia

metoda podająca – pogadanka, metody praktyczne – pokaz, laboratoryjna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie doświadczeń, sprawozdania z wykonywanych doświadczeń oraz napisanie kolokwium zaliczeniowego(5 PYTAŃ). Ocenę końcową stanowi ocena z kolokwium, należy uzyskać min. 60% pkt na ocenę pozytywną.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 16
Łącznie 25 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

Zieliński S. Skażenia chemiczne w środowisku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2007
Malina G. Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2007
Klimiuk E., Łebkowska M. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN. Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

Żieńko J., Karakulski K. Substancje ropopochodne w środowisku przyrodniczym. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. Szczecin 1997
Buczkowski R., Kondzielski I., Szamański T. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2002
Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 14-06-2018 12:16)