SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW18b - Biotechnologia w ochronie środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW18b - Biotechnologia w ochronie środowiska
Kod przedmiotu 13.4-WB-Biol2P-BToś-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Lucyna Słomińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z bioprocesami, rodzajem bioreaktorów, powiększaniem skali procesów, biologicznymi metodami oczyszczania ścieków, odzyskiem białka z biomasy, zasadami bezpieczeństwa w biotechnologii i biozagrożeniami

Wymagania wstępne

Podstawy biotechnologii, biologii, chemii.

Zakres tematyczny

Wykłady. Rola biotechnologii w ochronie środowiska. Bezpieczeństwo w biotechnologii. Klasyfikacja drobnoustrojów pod względem biozagrożeń. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Mikrobiologia osadu czynnego. Procesy zachodzące w metodach biologicznego oczyszczania ścieków. Czynniki wpływające na przebieg oczyszczania ścieków. Biopaliwa i energia: energia wodna, biomasy, wiatru, słoneczna, geotermia, . Bioremediacja gleb. Kompostowanie odpadów. Utylizacja odpadów stałych. Biotechnologiczne metody oceny stanu środowiska.

Laboratorium Biologiczne metody kontroli procesu kompostowania. Mikrobiologiczny rozkład materiałów. Izolacja ze środowiska mikroorganizmów opornych na metale ciężkie. Adsorpcja kationów metali przez grzyby.

Metody kształcenia

podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)
praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne w formie doświadczeń z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń pracowni biotechnologii)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej. Trwa 45 minut i obejmuje 10 pytań zamkniętych. Do zaliczenia na ocenę pozytywną wymagane są prawidłowe odpowiedzi na 6 pytań Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Oceniane są: test sprawdzający wiedzę (5 pytań otwartych, 60 min., na ocenę pozytywną należy uzyskać min. 60% punktów) i sprawozdania z wykonywanych doświadczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

[1] Klimiuk E., M. Łebkowska. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN. 2003.
[2] Błaszczyk M.K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN. 2007.
[3] Chmiel A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN. 1998.
[4] Miksch K., Sikora J. Biotechnologia ścieków. PWN. 2010.
[5] Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN. 2007.

Literatura uzupełniająca

[1] Viesaurs U.E. Biotechnologia. Wyd. Naukowo-Techniczne. 1992.
[2] Tabiś Grzywacz R.: Procesy i reaktory biochemiczne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej W-wa, 1993
[3] Russel S. Biotechnologia. PWN. W-wa. 1990.
[4] Twardowski T. Korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Edytor Poznań. 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 14-06-2018 12:21)