SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW17a - Fitoindykacja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW17a - Fitoindykacja
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Fotoin.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie przez studenta teoretycznej wiedzy o indykacyjnym znaczeniu różnych grup organizmów (roślin naczyniowych, mchów, glonów, porostów). Student będzie orientował się w podstawowych współczesnych metodach fitoindykacji i ich zasadach; potrafi wymienić główne gatunki wskaźnikowe flory Polski; rozpoznać główne typy
indykatorów środowiskowych; potrafi wykorzystać odpowiedni skalę, wskaźniki i indeksy indykacyjne w badaniach naukowych i monitoringu.

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy z zakresu botaniki systematycznej oraz ekologii ogólnej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

Pojęcie o fitoindykacji. Gatunki wskaźnikowe. Ekologiczne liczby wskaźnikowe. Wskaźniki zanieczyszczeń powietrza. Porosty jako bioindykatory, skala porostowa. Glony: wskaźniki okrzemkowe, indeks saprobowy. Mchy jako indykatory zanieczyszczeń środowiska. Wykorzystanie roślin naczyniowych w poszukiwaniu geologicznym.

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne. Wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę – ocena składa się z wyników pisemnego kolokwium obejmującego treści zajęć (ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów) (50%),
opracowania wybranego zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej (30%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 20
Łącznie 30 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

1. Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska: bioindykacja i biomonitoring. ARW Grzegorczyk, Warszawa.
2. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Kóżański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków. 
3. Roo-Zielińska E. 2004. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod.
Prace geograficzne, 199. IGiPZ PAN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. 2002. Wysocki C., Sikorski P. Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
2. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 14-06-2018 12:17)