SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW17b - Szata roślinna Polski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW17b - Szata roślinna Polski
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Szata.roś.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej o szacie roślinnej, czyli zapoznanie z podstawowymi ekologicznymi, historycznymi, geograficznymi oraz gospodarczymi grupami roślin naczyniowych flory Polski; zapoznanie z metodyką badań florystycznych; poznanie podstawowych typów zbiorowisk roślinnych Polski.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biologii roślin, ekologii ogólnej i botaniki systematycznej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

Flora Polski (ogólna charakterystyka, liczby). Elementy florystyczne: historyczne, geograficzne. Wybrane grupy roślin naczyniowych Polski (gatunki rodzime i zawleczone): drzewa, krzewy, pnącza, byliny, rośliny jednoroczne. Gatunki chronione. Roślinność, pojęcie o zbiorowisku roślinnym. Podstawowe typy zbiorowisk roślinnych Polski. Podział geobotaniczny Polski. Gatunki inwazyjne. Synantropizacja szaty roślinnej.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę – ocena składa się z wyników pisemnego kolokwium obejmującego treści wykładów (ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów) (50%), opracowania wybranego zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej (30%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 20
Łącznie 30 29
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

1. Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa.
2. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Witkowska – Żuk L. 2008. Flora Polski. Atlas roślinnośći lasów. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
2. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny chronione. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
3. Sudnik-Wójcikowska B. 2011. Flora Polski. Rośliny synantropijne. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
4. Nawara Z. 2006. Rośliny łąkowe. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 14-06-2018 12:18)