SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW11a - Ecology of cities - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW11a - Ecology of cities
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Ecol.cities-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joerg Boehner, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Students should understand the basic components (abiotic, biotic) and processes of urban ecosystems; adaptations of organisms (especially animals) to urban environments; the special role of humans dominating urban environments and communities of organisms; the role of cities in preserving biodiversity. They should develop a good understanding of the most important terms of urban ecology in English. Students will gain the ability to analyze English literature on urban ecology; develop a detailed research proposal concerning one self-chosen aspect of urban ecology, especially fauna; conduct field work and sample data in an urban environment, by using a variety of methods (survey of organisms, behavioural observations, questionnaires); discuss own research results in the context of the current knowledge about urban ecosystems and the role of humans. Students should be able to work in groups; exchange effectively ideas and own research results with other groups; present project work in front of class.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of ecology (as taught in an introductory course)

Zakres tematyczny

Abiotic conditions of cities (radiation, rainfall), main urban ecosystems, ecological structure of cities (concentric model), history of adaptation of animals to urban environments, parasites and pest species, separation of habitats, threats (road kills), urban gradient and species richness, bird communities, space for reproduction, degree of urbanization, interaction between humans and animals.

Metody kształcenia

Lecture, multimedia presentations, practical field work, seminar work (literature)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Participation in project group work and final presentation of project results. Grades depend on quality of group work and presentations: 5.0 - excellent  work and presentation, meets highest standard; 4.0 - good work and presentation, minor flaws; 3.0 - acceptable work and presentation, must be improved in several important aspects; 2.0 - not acceptable.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 70
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. Endlicher, W., Hostert, P., Kowarik, I., Kulke, E., Lossau,J., Marzluff, J., van der Meer, E., Mieg, H., Nützmann, G., Schulz, M., Wessolek, G. (eds.) (2011): Perspectives in Urban Ecology. Springer.

2. Botkin, D.B. & E.A. Keller (2010): Environmental Science. Wiley.

3. Townsend, C.R., Begon, M. & J.L. Harper (2008): Essentials of Ecology. Blackwell.

Literatura uzupełniająca

Articles from scientific journals, presented at the beginning of the course

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 26-05-2018 21:37)