SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW12a - Field methods - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW12a - Field methods
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Fi.met.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joerg Boehner, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Students should understand the main factors underlying the abundance, distribution and dynamics of animal populations. They should learn the most important methods of detecting and counting prominent animal groups (e.g. birds) as well as analysing their spatial distribution. They should develop a good understanding of the most important terms of quantitative field work in English. Students will gain the ability to develop a detailed proposal concerning one self-chosen project about the number and distribution of an animal species or group of species in a defined area; to select the most appropriate of all the methods available for the respective research question asked; to discuss their own project results in the context of the current knowledge about the abundance and distribution of animals. Students should be able to work in groups; exchange effectively ideas and own research results with other groups; present project work in front of class.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of ecology (as taught in an introductory course)

Zakres tematyczny

Methods of detecting animal species. Methods of trapping animals. Methods of counting: full count and sample count; point, transect and area count; importance of time of day and time of year; using behaviour as indicators; using maps for field work; identifying (bird) territories. Analysing count data; identifying different types of spatial distribution.

Metody kształcenia

Lecture, multimedia presentations, practical field work, seminar work (literature)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Participation in project group work and final presentation of project results. Grades depend on quality of group work and presentations: 5.0 - excellent  work and presentation, meets highest standard; 4.0 - good work and presentation, minor flaws; 3.0 - acceptable work and presentation, must be improved in several important aspects; 2.0 - not acceptable.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 80 90
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 4
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

1.  Henderson, P.A. (2003): Practical Methods in Ecology. Blackwell.

2.  Sutherland, W.J, (2006): Ecological Census Techniques. Cambridge University Press.

3.  Bibby, C.J., N.D. Burgess & D.A. Hill (1992): Bird Census Techniques. Academic Press.

Literatura uzupełniająca

Articles from scientific journals

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 13-06-2018 19:34)