SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW12b - Urban parks - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW12b - Urban parks
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-U.par.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joerg Boehner, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Students should understand the basic concepts of urban parks; history, structure, and purpose of urban green areas; management of parks; parks as recreational areas; parks and urban biodiversity; parks as habitat for wildlife. They should develop a good understanding of the most important terms of park research in English. Students will gain the ability to analyze English literature on urban parks; develop a detailed research proposal concerning a self-chosen aspect of urban parks; conduct field work and sample and analyse data, by using appropriate methods; discuss own research results in the context of the current knowledge about urban parks. Students should be able to work in groups; exchange effectively ideas and own research results with other groups; present project work in front of class.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of ecology (as taught in an introductory course)

Zakres tematyczny

History and structure of urban parks, parks as important recreational areas in cities, parks as stronghold for urban biodiversity, conflicts between humans and wildlife, management of urban green areas, different parks in Zielona Góra.

Metody kształcenia

Lecture, multimedia presentations, practical field work, seminar work (literature)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Participation in project group work and final presentation of project results. Grades depend on quality of group work and presentations: 5.0 - excellent  work and presentation, meets highest standard; 4.0 - good work and presentation, minor flaws; 3.0 - acceptable work and presentation, must be improved in several important aspects; 2.0 - not acceptable.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 80 90
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 4
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

1. A. Chiesura (2004): The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning 68: 129–138.

Literatura uzupełniająca

Articles from scientific journals, presented at the beginning of the course

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 13-06-2018 19:34)