SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW2b - Koncepcja bioindykacji w ekologii i ochronie środowiska - kukułka jako wskaźnik różnorodności biologicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW2b - Koncepcja bioindykacji w ekologii i ochronie środowiska - kukułka jako wskaźnik różnorodności biologicznej
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Kon.bioid.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Federico Morelli
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The concept of bioindicators in Ecology and Conservation: Common cuckoo as surrogate of biodiversity, and the potentialities of citizen science

Wymagania wstępne

Regular students. Basic knowledge of ecology, evolution, biodiversity and conservation biology is helpful.

Zakres tematyczny

Topics: bioindicators and surrogates. Focal species, umbrella species, charismatic species and comparison about surrogacy effectiveness between common cuckoo and raptor species. Common cuckoo as indicator of taxonomic diversity, functional diversity in Europe and Asia. Citizen sciences programs, opportunities and weakness related to involving common people.

Metody kształcenia

Lectures, exercises, and semester assignment (exposition of 1 selected topic in a presentation).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Presence all lectures of the course. Development and presentation of one topic selected during the course.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

Santangeli, A., Toivonen, T., Pouzols, F.M., Pogson, M., Hastings, A., Smith, P., Moilanen, A., 2016. Global change synergies and trade-offs between renewable energy and biodiversity. GCB Bioenergy 8, 941–951. doi:10.1111/gcbb.12299

Morelli, F., Møller, A.P., Nelson, E., Benedetti, Y., Liang, W., Šímová, P., Moretti, M., Tryjanowski, P., 2017. The common cuckoo is an effective indicator of high bird species richness in Asia and Europe. Sci. Rep. 7, 4376. doi:10.1038/s41598-017-04794-3

Caro, T.M., O’Doherty, G., 1999. On the Use of Surrogate Species in Conservation Biology. Conserv. Biol. 13, 805–814.

Butchart, S.H.M., Clarke, M., Smith, R.J., Sykes, R.E., Scharlemann, J.P.W., Harfoot, M., Buchanan, G.M., Angulo, A., Balmford, A., Bertzky, B., Brooks, T.M., Carpenter, K.E., Comeros-Raynal, M.T., Cornell, J., Ficetola, G.F., Fishpool, L.D.C., Fuller, R.A., Geldmann, J., Harwell, H., Hilton-Taylor, C., Hoffmann, M., Joolia, A., Joppa, L., Kingston, N., May, I., Milam, A., Polidoro, A., Ralph, A., Richman, N., Rondinini, C., Segan, D., Skolnik, B., Spalding, M., Stuart, S.N., Symes, A., Taylor, J., Visconti, P., Watson, J., Wood, L., Burgess, N.D., 2015. Shortfalls and solutions for meeting national and global conservation area targets. Conserv. Lett. 1–9. doi:10.1111/conl.12158

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 03-06-2018 16:46)