SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biochemistry - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biochemistry
Kod przedmiotu 13.6-WB-BTP-B-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
  • dr Dżamila Bogusławska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 45 3 - - Egzamin
Laboratorium 35 2,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Getting to know and understand the chemical basis of the structure and function of the body.

Wymagania wstępne

The basic knowledge of inorganic and organic chemistry and biophysics.

Zakres tematyczny

Biochemistry - clarifying concepts and content. Amino acids and proteins. Peptide bond. Proteins - structure, classification, and the complexity of the structural and functional diversity. The parameters characterizing the properties of the proteins. Enzymes - basic functions. Enzyme inhibitors. Nucleic acids - structure, diversity, function, biosynthesis. The genetic code. Biosynthesis of proteins. Sugars - structure and function in the body. Lipids - complexity and classification, biosynthesis and catabolism of certain lipids. Vitamins - the characteristics and distribution of vitamins. Metabolism of basic concepts. Anabolic and catabolic processes. Coupled reactions. Glycolysis. Krebs cycle. Photosynthesis. Oxidative phosphorylation. Inputs of nitrogen to the biosphere. Chromatographic techniques. Electrophoresis. Basics of spectrophotometry.

Metody kształcenia

LECTURE: giving method - lecture in the form of a multimedia presentation in the classroom; LABORATORY: giving method: discussion on the application of analytical methods; Practical method: lab exercises with the use of selected: biochemical methods, methods for documenting the results and bioinformatics programs.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

LECTURE: provided credit is to get positive results from the 60 minute written examination test. Least 50% of scored points are required to get the pass mark credit.

LABORATORY: provided credit is class attendance and getting positive results of the tests (a positive mark above 50% of scored points), and credit of all written reports from performed laboratory experiments. The final mark consists of the average sum of all of the passed partial marks.

Literatura podstawowa

1.       J.M. Berg, J.L.Tymoczko, L. Stryer, Biochemistry, Seventh Edition Hardcover 2010

2.       D.L. Nelson, M.M. Cox Lehninger Principles of Biochemistry Hardcover, 2012     

Literatura uzupełniająca

1.       Selected current research and review articles.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dżamila Bogusławska (ostatnia modyfikacja: 14-05-2018 14:37)