SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biotechnology basics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biotechnology basics
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-BTP-BB-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Lucyna Słomińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduction to basic concepts occurring in biotechnology, biotechnology history, types of biotechnology division, the advantages of biotechnological processes, biotic factors. Knowledge of the application of modern biotechnology.

Wymagania wstępne

Fundamentals of biology, chemistry, physics.

Zakres tematyczny

The definition of biotechnology science, division, periods of development, characteristics, biotic factors. Enzymes: definition, properties, distribution, activity diagram, names of the main classes, factors affecting the rate of the enzymatic reaction, the types of enzymes. Microorganisms: definition, factors affecting the cultivation of microorganisms, methods multiply (advantages and disadvantages. Gene mutations, mutagenic factors, natural and laboratory genetic transfer mechanisms.

Metody kształcenia

-feeding (lecture in the form of a multimedia presentation)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The lecture - the test is conducted in written form. It last 60 minutes and contains 10 closed questions. 6 positive anserws are required to get mark credit.

Literatura podstawowa

[1] Thieman A.: Introduction to biotechnology.  PERSON  2012

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Mazurek-Popczyk (ostatnia modyfikacja: 17-06-2018 21:07)