SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Cell biology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Cell biology
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-BTP-BK-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Heger
  • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The primary objective is to provide a dynamic cellular processes and cell signaling and signal transduction pathways of integration.

Wymagania wstępne

Biologia, biochemia, biofizyka, genetyka.

Zakres tematyczny

Transmission of signals at the intercellular level and inside the cell. Examples of the structure and function of the receptors. Discussing the basic signaling pathways. Integration of individual signaling pathways, role of scaffold proteins. The role of membrane rafts in signal transmission.

Metody kształcenia

LECTURE - the method of delivery: information lecture with the use of multimedia presentations, examples of problem solving LABORATORY - the method of delivery: talk about the analytical methods used, the analysis of experimental results, the method practical: the tasks of laboratory analytical work using selected methods of analysis of structure and function of living cells .

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The condition for passing is to obtain a positive result from laboratory classes and a positive result from the exam. Laboratory exercises: the condition for passing is to obtain positive marks from all laboratory exercises planned for implementation as part of the laboratory program, ie: 3 tests (3 questions - positive assessment over 50% of points obtained), independently prepared laboratory reports. The final rating is the arithmetic mean of partial grades. Lecture: An exam lasting 60 minutes contains 3 open questions. To qualify for a satisfactory grade, it is necessary to obtain a minimum of 50% of points.

Literatura podstawowa

1. Harvey Lodish i in., Molecular Cell Biology, 6th Edition, Freeman 2008.

2. Bruce Alberts i in., Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, Garland Sci. 2007.

3. Gerald Karp, Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, Study Guide, 5th Edition, Wiley 2007. 

Literatura uzupełniająca

1. Bruce Alberts i in., Podstawy Biologii Komórki, PWN 2009 (copyright 2005).

2. Wincenty M. Kilarski, Strukturalne Podstawy Biologii Komórki, PWN 2012 (copyright 2005).

3.  red. Zofia Bielańska- Osuchowska Słownik Biologii Komórki, wyd II, PAU 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Elżbieta Heger (ostatnia modyfikacja: 29-05-2018 13:08)