SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

General Enzymology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu General Enzymology
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-GEn-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 20 1,33 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Gaining knowledge about the classification of enzymes. Understanding the mechanism of action of enzymes. Understanding the basics of enzyme kinetics and the importance of the parameters describing this kinetics. Understanding of the mechanisms of activity control of the enzyme, its activation and inhibition. Familiarization with impact of different types of inhibition to change of enzyme kinetic parameters. Gaining knowledge to plan and carry out enzymatic tests.

Wymagania wstępne

Basic knowledge about the structure of proteins. Skill of using computer and Internet.

Zakres tematyczny

Definition and general characteristics of enzymes. Characteristics of the different classes of enzymes. The role and mechanism of enzyme action. The role of catalytic center and substrate pocket. EC enzyme codes. Fundamentals of enzyme kinetics. Analysis of reversible and irreversible enzyme reaction. The Michaelis-Menten equation. The basic parameters describing the kinetics of enzyme - the maximum rate of the enzymatic reaction and Michaelis constant. Identification of enzymes (metabolic pathways). Characteristics of selected enzymes and metabolic pathways and their control. Energy states during the enzymatic reaction. Important coenzymes and their precursors. The Lineweaver-Burk formula - the purpose and significance of such formula conversion. Planning and carrying out enzymatic test. Calculation of the kinetic parameters from the data obtained from enzymatic test. The Eadie-Hofstee, Hanes-Woolf, Integral method plots. Activation and control of enzymatic activity. Allosteric enzymes. Allosteric reaction kinetics. Cascade-enzymatic reactions. Factors affecting enzyme activity. Characteristics of inhibition effects. Enzymatic reactions with the competitive, acompetitive, noncompetitive, mixed, substrate and product inhibition. Analysis of enzymatic inhibition kinetics.

Metody kształcenia

Lectures with multimedia presentations. Laboratories: using online enzymatic databases and specialized software, virtual enzymatic tests, development of topic related to the enzymology.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - written exam consists of 10 questions. The correct answers to at least 6 questions (60%) are required to get the pass mark credit. Laboratory assessment is evaluated on the basis of development and presentation of topics related to the enzymology, for example characterization and identification of selected enzymes, and demonstration of the ability to perform virtual enzymatic tests.

Literatura podstawowa

Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., Biochemistry: International Edition, 2011.

Murray R.K., Bender D.A., Botham K.M., Kennelly P.J., Rodwell V.W., Weil P.A., Harper's Illustrated Biochemistry, Twenty-Eighth Edition, McGraw-Hill Companie, 2009.

Literatura uzupełniająca

Garret R.H, Grisham C.M., Biochemistry, Thomson Learning, 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-05-2018 10:46)