SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Invertebrate zoology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Invertebrate zoology
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-IZ-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
  • prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 35 2,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Knowledge of the basic taxonomy, systematics, evolution, phylogenesis and embryology of invertebrates and protozoa; knowledge of relevant for human beings groups and species (eg. parasites and pests) as well as protected and endangered species in Poland; identification of

the basic invertebrate groups; perfecting skills in using laboratory equipment, perfecting the ability to critically analyze, interpret and describe the results of the observations.

Wymagania wstępne

Knowledge about the invertebrate zoology within minimum high school requirements.

 

Zakres tematyczny

The lectures: history of research on invertebrates with particular regard to the contributions of Polish zoologists; research methodology for invertebrate fauna of terrestrial and aquatic environments; divisions of the animal world; characteristics of the types of invertebrate animals; factors affecting the biodiversity of invertebrates. Laboaratory: basics techniques of laboratory work with particular regard to microscopic observation; taxonomy, structure, development of invertebrates based on selected examples; identificating examples of invertebrates animals.

Metody kształcenia

Presentation (lecture in the form of the ppt presentation).

Practical work (observations, lab work).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The lectures-. the test is conducted in the written form, it lasts 60 minutes and contains 50 close questions. 60% of the points out to get the pass mark credit The laboratory classes – the attendance at classes, the laboratory experiments carried out correctly and the pass mark credit of 4 tests checking for understanding 3 tests cheking for skills (70% of the points out are required to get the pass mark credit), report of the exercises; final rating - arithmetic mean of partial evaluation.

Literatura podstawowa

1. Brusca R., 2003. Invertebrates, Sinauer Associates Inc.Publishers

2. Grzimek et al.,  2004. Grzimek's Animal Life Encyclopedia Vol. 1 i Vol.2

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Elżbieta Roland (ostatnia modyfikacja: 15-06-2018 11:21)