SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Physics for naturalists - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Physics for naturalists
Kod przedmiotu 13.2-WB-P-FN-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Timoszyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the study is to understand the processes accurring in the nature and to gain experience in solving problems from physics.

 

Wymagania wstępne

Basics from mathematics and physics on the level of secondary school.

 

Zakres tematyczny

Kinematics and dynamics - mechanical physics; work and energy; structure of matter; processes of ideal gasses; I and II law of thermodynamics; electrostatics; electrical current; magnetic field; mechanical waves; electromagnetic waves; optics; nuclear physics.

 

 

Metody kształcenia

Lecture - multimedial presentation.

Classes - practical (solving physical problems).

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - test (45% of correct answers)

Classes - three tests (50% of correct answers)

Literatura podstawowa

[1] Braun M., Śliwa W., Odkryć fizykę – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy), nowa era, Warszawa, 2013.
[2] Braun M. i in., Zrozumieć fizykę 1 – podręcznik dla klas ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.

[3] Braun M. i in., Zrozumieć fizykę 2 – podręcznik dla klas ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.
[4] Braun M. i in., Zrozumieć fizykę 3 – podręcznik dla klas ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.
[5] Mendel B., Mendel J., Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy, nowa era, Warszawa, 2012.
[6] Mendel B. i in., Zbiór zadań 1 – fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.
[7] Mendel B. i in., Zbiór zadań 2 – fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.
[8] Mendel B. i in., Zbiór zadań 3 – fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.

Literatura uzupełniająca

[1] Bolton W., Zarys Fizyki, PWN, Warszawa 1988.
[2] Rogers E. M., Fizyka dla dociekliwych, Warszawa 1986.
[3] Skorko M., Fizyka, PWN, Warszawa, 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Lidia Latanowicz (ostatnia modyfikacja: 19-05-2018 12:33)