SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologies in environmental protection - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologies in environmental protection
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-TEP-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with the basic concepts, unit processes and technological methods used in water treatment for municipal and industrial purposes. Theoretical foundations of mechanical and biological treatment of municipal and industrial sewage. Methods of municipal waste treatment, reduction of pollutant emissions to the atmosphere

Wymagania wstępne

High school level - chemistry, biology, ecology, biotechnology.

Zakres tematyczny

Lecture: Water, sources of supply, quality requirements, technological systems for water treatment. Sedimentation - theoretical foundations and application. Unit processes in water purification - theoretical foundations and application. Domestic and domestic wastewater - quantitative and qualitative characteristics. Mechanical wastewater treatment - theoretical foundations and technological systems. Biological oxygen treatment of wastewater - theoretical foundations and methods of implementation. Anaerobic wastewater treatment processes. Water treatment for industrial purposes. Purification of industrial wastewater. Waste - collection, disposal, use. Atmospheric air pollution, emission reduction. Exercises: Water balance for the city. Basic processes used in water treatment, technological concept of the water treatment plant - computational part and drawing part. Wastewater balance with the proposal of a technological purification series - technical description with a drawing part. Basic technological processes in wastewater treatment. Waste balance for the city - computational part. Waste balance for the city; selective waste collection - computational part.

Metody kształcenia

 

Lectures. Labs.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - final exam, to which the student is admitted on the basis of the previous passing of the exercises, carried out in writing (the exam lasts 60 minutes). It is necessary to get 60% of positive answers to pass on a satisfactory grade.


Exercises - the condition for passing is to get positive grades from all the exercises planned for implementation as part of the exercise program. The following are subject to assessment: self-made water balance, technological concept of the water treatment plant, sewage balance, waste balance and tests testing knowledge - positive assessment over 60% of points obtained. The final grade is the arithmetic mean of partial grades.

Literatura podstawowa

 • Kowal A. L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Hermanowicz W.: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Wyd. Arkady, Warszawa 1999.
 • Cywiński B., Gdula St., Kempa E., „Oczyszczanie ścieków miejskich” Arkady. Warszawa 1972
 • Hartmann L: Biologiczne oczyszczanie ścieków, Wyd. Instalator Polski, W-wa 1996
 • Imhoff K. i K.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Poradnik, Projprzem – Eko, Bydgoszcz 1997

Literatura uzupełniająca

 • Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2004.
 • Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.
 • Szklarczyk M., Ochrona atmosfery. Wydawnictwo UW-M, Olsztyn 2001
 • Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN, Warszawa 2007
 • Niemiecki zbiór reguł ATV-DVWK- 2002. Wyd. Seidel- Przywecki, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Mazurek-Popczyk (ostatnia modyfikacja: 17-06-2018 20:51)