SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Transport i spedycja w obrocie gospodarczym
Kod przedmiotu 04.9-WZ-TSPD-TSOG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest rola i istota transportu i spedycji w działalności podmiotów gospodarczych oraz rozwoju społeczno-gospodarczym państwa.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Proces transportowy w handlu zagranicznym. Charakterystyka, cechy, etapy, zasady tworzenia i realizacji procesów transportowych. Gestia transportowa. Pojęcie gestii, przesłanki przejęcia i rezygnacji, korzyści i niedogodności z posiadania gestii transportowej. Główni uczestnicy procesu transportowego, ich zadania, obowiązki i odpowiedzialność. Zawieranie umów spedycji i przewozu, wystawianie dokumentów przewozowych. Rodzaje kontenerów i ich zastosowanie w transporcie międzynarodowym. Przebieg i realizacja typowych procesów transportowych w polskim eksporcie i imporcie - przy przyjęciu określonych założeń i warunków. Przebieg i realizacja nietypowych procesów transportowych przy obsłudze ładunków nienormatywnych. Zadania uczestników i ich obowiązki, dokumenty transportowe, charakterystyka środków przewozowych i przeładunkowych z różnych gałęzi transportu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

Metody kształcenia

Wykład  z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu jest w formie pisemnej.

Literatura podstawowa

1.     Neider J., Leksykon: transport, spedycja, logistyka, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2015

2.     Neider J., Transport międzynarodowy, wyd. III zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

3.     Neider J. Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013

4.     Podręcznik spedytora, pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2014

Literatura uzupełniająca

1.      Marzec J., Spedycja lądowa, WKiŁ, W-wa, 1979

2.      Międzynarodowe przewozy towarowe, pr. zb. pod red. J. Perenca i J. Godlewskiego, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2000

3.      Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)