SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa
Kod przedmiotu 04.9-WZ-TSPD-LOMI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania logistycznego oraz przedstawienie koncepcji przepływów fizycznych i towarzyszących im przepływów informacyjnych w świetle założeń wynikających ze zintegrowanego zarządzania logistycznego oraz możliwości wykorzystania koncepcji logistycznych dla usprawnienia obrotów międzynarodowych.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z logistyki.

Zakres tematyczny

Istota i rola logistyki międzynarodowej. Międzynarodowe systemy logistyczne. Ocena logistycznych kompetencji państw i regionów. Rola logistyki ze względu na formy aktywności na rynkach zagranicznych. Logistyka w międzynarodowych strategiach przedsiębiorstw. Organizacja logistyki w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych.  Międzynarodowe projekty logistyczne.

Metody kształcenia

Wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie:  5 pytań, każde po 20 punktów. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71- 80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C. H.BECK, Warszawa 2009

2.     Logistyka, pod red. D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

3.     Marciniak-Neider D., Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011

4.     Neider J., Leksykon: transport, spedycja, logistyka, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2015

5.     Neider J., Transport międzynarodowy, III wyd. zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

1. Neider J. Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013

2. Podręcznik spedytora, pod red. J. Neidera i D. Marciniak-Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2014

3. Skowronek C., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008

4.  Usługi logistyczne, pod red. W. Rydzkowskiego, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007

5.  Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - Procedury - Doświadczenia, PWE, Warszawa 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)