SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy logistyczne dystrybucji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy logistyczne dystrybucji
Kod przedmiotu 04.9-WZ-TSPD-SLDY
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką związaną z logistyką dystrybucji, zapoznanie z narzędziami służącymi do oceny efektywności działania logistyki dystrybucji, opisywania kanałów dystrybucji oraz objaśnia jaka jest rola pośredników w kanale logistycznym. Umiejętność rozwiązywania problemów decyzyjnych, wynikających z konieczności projektowania kanałów logistycznych, kalkulowania, które elementy systemu funkcjonują prawidłowo, a które należałoby poprawić.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania, podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Wprowadzanie do dystrybucji - kanały marketingowe, dystrybucyjne, logistyczne – koncepcje. Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek – i jego struktury. Koncepcje strategicznego zarzadzania dystrybucją w ujęciu logistyki. Centra dystrybucji. Logistyczna obsługa klienta. Pomiar poziomu obsługi klienta. Cykl realizacji zamówień klientów i związane z tym przepływy informacji. Budowa lojalności. ECR w zarzadzaniu łańcuchem logistycznym. Analiza miar tendencji i prognozowanie popytu jako element efektywności i skuteczności zarzadzania w dystrybucji. Logistyka w dobie nowoczesnych systemów dystrybucji – Internet.

 

Metody kształcenia

Wykład i ćwiczenia z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje problematykę systemów logistycznych w dystrybucji wykorzystanych w przedsiębiorstwach. Zaliczenie jest w formie pisemnej.

Literatura podstawowa

1.      Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001

2.      Ch. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa 2000

3.      J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, Warszawa, 2002

4.      E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008

5.      D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, Warszawa, 2001

6.      K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji, Warszawa, 2001

7.      J. Szołtysek, R. Jaroszyński, Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania,  Wałbrzych. 2009

8.     J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1.      Marzec J., Spedycja lądowa, WKiŁ, W-wa, 1979

2.      Międzynarodowe przewozy towarowe, pr. zb. pod red. J. Perenca i J. Godlewskiego, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2000

3.      Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)