SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rola i znaczenie Inspekcji Transportu Drogowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rola i znaczenie Inspekcji Transportu Drogowego
Kod przedmiotu 06.9-WZ-TSPD-RITD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Treści programowe przedmiotu dotyczą ogólnych aspektów bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, z szczególnym uwzględnieniem transportu lądowego Przedstawienie regulacji prawnych i podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa. Przygotowanie studentów do udziału w organizowaniu bezpiecznego przewozu ludzi i towarów z uwzględnieniem wymogu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpiecznej wymiany danych i informacji. Przedstawienie roli jaką pelni Inspekcja Transportu Drogowego. 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Rola Inspekcji Transportu Drogowego. Organizowanie transportu i transport towarów niebezpiecznych i ponadnormatywnych. Elementy inżynierii ruchu drogowego. Analiza zagrożeń i sposoby ich zapobiegania w komunikacji. Ochrona środowiska w kontekście bezpieczeństwa w komunikacji społecznej i transporcie.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie ustnej. 

Literatura podstawowa

1. Filary S. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie. Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2010.

2. Crouch S., Shaftoe H., Fleming R., Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle, Arkady, Warszawa 2001.

3. Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004.

4. Datka S., Suchorzewski W.I., Tracz M., Inżynieria ruchu, WKiŁ, Warszawa 1997.

5. Kotowski W., Kurzępa B., Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym, Difin, Warszawa 2009.6.

6. Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, R. Stefański, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2005.

7. Muślewski Ł. Podstawy efektywności działania systemów transportowych. ITeE, Radom 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Gawlikowski A., Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.

2. Podkowicz C., Wpływ zagospodarowania przestrzennego na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)