SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo cywilne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo cywilne
Kod przedmiotu 10.3-WZ-TSPD-PCYW
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przyswojenie studentom wiedzy w zakresie części ogólnej prawa cywilnego dotyczącego transportu drogowego oraz prawa zobowiązań.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Rodzaje umów zawieranych w transporcie drogowym. Negocjowanie prawnych umów transportowych w zakresie warunków przewozu. Rozpatrywanie roszczeń zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnień. Uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Rozpatrywanie roszczeń zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu jest w formie pisemnej – praca pisemna.

Literatura podstawowa

1.      Burnewicz J.: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKiŁ, Warszawa 2005

2.      Prochowski L., Żuchowski A.: Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa 2009.

3.      Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mindur. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. Radom 2008.

4.      Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

1.      Bentkowska-Senator K., Kordel Z.: Polski transport samochodowy ładunków. KODEKS Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 2007.

2.      Letkiewicz A.: Gospodarowanie w transporcie. WUG, Gdańsk 2006.

3.      Międzynarodowy transport drogowy. Praca zbiorowa pod red. W. Starowicza. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK, seria: Monografie nr 15, Kraków 2006.

4.      Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy, pojazdy samochodowe, WKiŁ, Warszawa 2004.

5.      Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. :PWN, Warszawa 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)