SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dostęp do rynku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dostęp do rynku
Kod przedmiotu 04.9-WZ-TSPD-DDRY
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przyswojenie studentom wiedzy w zakresie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa związanego z transportem drogowym rzeczy i osób.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo. Przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych. Przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportowego drogowego. Dokumentacja wymagana do świadczenia usług transportu drogowego, procedury kontrolne. Przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki. Formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR. Przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób. Przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób.

Metody kształcenia

Wykład i ćwiczenia z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1.     Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013

2.     Zwierzycki Wiesław, Bieńczak Krzysztof, Starkowski Dariusz „Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Tom 4. Przepisy w transporcie drogowym. Wyd. Systherm 2014

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)