SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo handlowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo handlowe
Kod przedmiotu 10.9-WZ-TSPD-PHAN
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przyswojenie studentom wiedzy w zakresie części ogólnej prawa handlowego dotyczącego transportu drogowego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku. Ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa. Wiedza o formach spółek handlowych oraz o zasadach ich zakładania i funkcjonowania.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu jest w formie pisemnej – praca pisemna.

Literatura podstawowa

 1. Kidyba, Prawo handlowe – zarys wykładu, Warszawa 2009,
 2. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Zakamycze 2005,
 3. J. Olszewski, red., Prawo gospodarcze – kompendium, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Chróścicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008,
 2. Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Librata 2001,
 3. Jacyszyn J., Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis 2008,
 4. Kidyba A., Kopaczyńska - Pieczniak K., Bryłowski P.: Prawo spółek handlowych, Kraków 2004 r., wydanie 1,
 5. Kidyba A.: Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-300 k.s.h. Tom II. Komentarz do art. 301-633 k.s.h. Stan prawny: 01.03.2006 Kraków 2006, wydanie IV,
 6. Kolarski A., Prawo przewozowe – komentarz, Warszawa 2002,
 7. Korczyn A., Leasing na nowych zasadach: po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości: aspekt prawny, podatkowy i księgowy - Stan prawny na dzień 1stycznia 2009 r. - Skierniewice: "Sigma", 2009,
 8. Koronkiewicz A.: Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy, C.H. Beck 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)