SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Spedycja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Spedycja
Kod przedmiotu 04.9-WZ-TSPD-SPED
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 24
(w tym jako e-learning)
1,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych i działach eksportowych i importowych firm produkcyjnych i handlowych. Celowi temu służy przekazanie wiedzy teoretycznej oraz przykłady rzeczywistych problemów z jakimi spedytorzy spotykają się w swojej pracy. Studenci opanowują wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktycznych umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań, studiów przypadków i wypełnianie dokumentów transportowych, spedycyjnych i celnych.

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą transportu i znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem poszczególnych gałęzi transportu.

Zakres tematyczny

Spedycja – wiadomości podstawowe. Proces spedycyjny. Odprawy celne. Proces spedycyjny. Wybór gałęzi transportu.  Usługi spedycyjne. Cechy rynku usług spedycyjnych. Poznanie realnej spedycji na zajęciach poprzez znajomość oprogramowania SPEED.

Metody kształcenia

Wykład i ćwiczenia z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej. 

Literatura podstawowa

1.     E. Załoga, D. Milewski, Spedycja. Procesy i usługi, WNUS (skrypt uczelniany), Szczecin 2004

2.     Podręcznik spedytora, pr. zb. pod red. J. Neider i D. Marciniak – Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2002

3.     Gubała M., Dembińska – Cyran I., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003

4.     Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002

5.     P. Sikorski, T. Zembrzycki, Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe 2006

 

Literatura uzupełniająca

1.      Marzec J., Spedycja lądowa, WKiŁ, W-wa, 1979

2.      Międzynarodowe przewozy towarowe, pr. zb. pod red. J. Perenca i J. Godlewskiego, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2000

3.      Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)