SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Infrastruktura transportowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Infrastruktura transportowa
Kod przedmiotu 06.9-WZ-TSPD-INTR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 16
(w tym jako e-learning)
1,07
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami infrastruktury transportowej.

Wymagania wstępne

Podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej. Cechy infrastruktury transportu. Czynniki produkcji w transporcie. Metody oceny stanu infrastruktury transportu.

Metody kształcenia

Wykład i laboratoria z zastosowaniem prezentacji multimedialnej

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje jest w formie pisemnej – pytania testowe

Literatura podstawowa

1.     Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2010\

2.     Transport. Red. W. Rydzkowski, k. Wojewódzka-król. Pwn, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

1. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

2. „Problemy Ekonomiki Transportu”

3. „Przegląd Komunikacyjny”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)