SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo drogowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo drogowe
Kod przedmiotu 16.9-WZ-TSPD-BEDR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania postępowania w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Kwalifikacje wymagane od kierowców. Działania, gwarantujące przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich. Instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania i przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku. Procedury stosowane w razie wypadku i zapobiegania powtarzania się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych. Procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów. Wiedza z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu jest w formie pisemnej.

Literatura podstawowa

1. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M. - Inżynieria ruchu drogowego - WKiŁ, Warszawa. - 2009

2. Pamuła W. - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w transporcie lotniczym - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2006

3. Szczuraszek T. - Bezpieczeństwo ruchu miejskiego - WKiŁ, Warszawa. - 2008

4. Wicher J. - Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego - WKiŁ, Warszawa. - 2004

5.  Kodeks drogowy

Literatura uzupełniająca

1. Chmielewski J. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego - WKiŁ, Warszawa. - 2005

2. Rajchel K.: - Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działaniach administracji publicznej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)