SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo socjalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo socjalne
Kod przedmiotu 10.9-WZ-TSPD-PRSO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przyswojenie studentom wiedzy w zakresie części ogólnej prawa socjalnego dotyczącego transportu drogowego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Rola i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym. Obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników. Przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego. Przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, casu odpoczynku i czasu pracy. Przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców.   

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu jest w formie ustnej.

Literatura podstawowa

1.     Prawo socjalne w transporcie drogowym” Rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dyrektywa 2006/22/WE, rozporządzenie (EWG) nr 3821/85

2.    Muszalski W. „Prawo socjalne” Wydawnictwo Naukowe PWN , 2010

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)