SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Infrastruktura magazynowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Infrastruktura magazynowa
Kod przedmiotu 06.9-WZ-TSPD-INMA
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi. Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących projektowania powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi usprawniających gospodarkę magazynową. Zapoznanie z obowiązkami pracowników magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także metodami usprawnienia jego funkcjonowania.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Istota i znaczenie magazynowania. Rola magazynu w systemie logistycznym. Czynniki lokalizacji magazynów. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje jednostek ładunkowych. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. System informatyczny MaGS1.

Metody kształcenia

Wykład i ćwiczenia z prezentacją multimedialną. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej. 

Literatura podstawowa

1.   Majewski J.: Laboratorium magazynowe. System WMS MaGS1 w zadaniach z komentarzami. Poznań 2015

2. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008.

3.  Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006.  

Literatura uzupełniająca

1.     Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań2007.

2.     Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)