SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pomiar rozwoju biologicznego i sprawności dzieci i młodzieży - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pomiar rozwoju biologicznego i sprawności dzieci i młodzieży
Kod przedmiotu 16.1-WL-P-WFiGKK-PRBiSDM
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5 0,33 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Opanowanie techniki pomiarów antropologicznych oraz zasad diagnostyki i oceny rozwoju biologicznego na użytek wychowania fizycznego.

Wymagania wstępne

Wiadomości z anatomii człowieka.

Zakres tematyczny

Pomiary antropometryczne. Pomiar sprawności fizycznej. Pomiar warunków socjalno-bytowych.

Metody kształcenia

Obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, pomiar, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie oceny umiejętności praktycznych dotyczących podstawowych pomiarów antropometrycznych i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 5
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 20
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 0
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 1
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

1. Drozdowski Z. Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego. AWF, Poznań 1988.

2. Drozdowski Z. Antropometria w wychowaniu fizycznym. AWF Poznań 1998.

3. Malinowski A., Strzałko J.(red.) Antropologia. PWN, Warszawa-Poznań 1989.

4. Malinowski A.,Tatarczuk J. Asienkiewicz R. Antropologia dla pedagogów. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

5. Nowicka E.: Świat człowieka.- świat  kultury.  PWN, Warszawa 2004.

6. Tatarczuk J. Asienkiewicz R.Wandycz A. Struktura somatyczna i aktywność motoryczna w ujęciu rytmów sezonowych wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.

Literatura uzupełniająca

1. Malinowski A.: Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.

2. Malinowski A. Wstęp do antropologii i ekologii człowieka. Uniwersytet Zielonogórski 1999.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 23-07-2018 23:11)