SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biomechanika - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biomechanika
Kod przedmiotu 16.1-WL-P-WFiGKK-B
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Andrzej Mroczkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechaniki ciała człowieka, funkcjonowania jako bio-maszyny. Przekazanie wiedzy z zakresu biomechaniki ogólnej i wykorzystania w sporcie. Zapoznanie z urządzeniami biomechanicznymi mogącymi mieć zastosowanie w procesie treningowym.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zasad mechaniki oraz elementarnej wiedzy z anatomii.

Zakres tematyczny

Wyznaczenie środka ciężkości całego ciała człowieka i momentów bezwładności metodą bezpośrednią i pośrednią. Wykorzystanie trenażerów w treningu sportowym i zajęciach rekreacyjnych i doskonalenia nawyku ruchowego. Określanie sił reakcji podłoża i zmiany wysokości uniesienia środka ciężkości podczas odbicia lub wykonywania określonej techniki sportowej. Obliczanie pracy, energii, mocy, pędu i impulsu siły podczas wykonywania technik sportowych. Ocena skuteczności techniki sportowej na podstawie filmu. Ustalanie kryteriów oceny skuteczności techniki ruchu w wybranych ćwiczeniach sportowych. Koordynacja nerwowo-mięśniowa, nawyk ruchowy, fazy nauczania ruchu. Pomiar momentów sił mięśniowych w głównych stawach kończyn górnych i dolnych. Wykonanie diagramów obrazujących topografie momentów sił mięśniowych w różnych dyscyplinach sportowych. Biomechaniczne przyczyny rozwoju wad postawy u dzieci. Biomechanika bezpiecznych upadków.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny oparty na obserwacji i pomiarze i na działaniach praktycznych, metoda laboratoryjna

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem, którego warunkiem jest wykonanie protokołów wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 10
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

 1. Będziński R., Biomechanika inżynierska. Zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997
 2. Bober T., Biomechanika. Wybrane zagadnienia. Skrypt AWF Wrocław. 1983
 3. Bober T. (red.) Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu biomechanika. AWF Wrocław,1983
 4. Bober T. Biomechanika chodu i biegu. Studia i Monografie. AWF we Wrocławiu. Zeszyt Nr 6, Wrocław, 1985
 5. Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka. BK Wrocław, 2001
 6. Buśko K., Musiał W. Wychowański M. Instrukcja do ćwiczeń z biomechaniki i wybrane zagadnienia metrologii. AWF Warszawa, Skrypt Nr 96, 1989
 7. Dworak L. B. Niektóre metody badawcze biomechaniki i ich zastosowanie w sporcie, medycynie i ergonomii. AWF Poznań, 1991, Skrypt Nr 91, 1991
 8. Erdmann W. Biomechanika. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. „MAY”. Gdańsk, 1999
 9. Fidelus K. Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF Warszawa, 1970
 10. Fidelus K. i wsp. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. Zeszyty Naukowo-Metodyczne AWF w Warszawie, 1975
 11. Fidelus K., Ostrowska E., Urbanik Cz. Wychowański M. Ćwiczenia laboratoryjne z biomechaniki. AWF W-Wa, 1996
 12. Morecki A. Ekiel J.Fidelus K. Bionika ruchu. PWN Warszawa, 1971
 13. Zagrobelny Z. Woźniewski M. Biomechanika kliniczna. AWF Wrocław, `1999.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 07:36)