SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Patofizjologia wad postawy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Patofizjologia wad postawy
Kod przedmiotu 16.1-WL-P-WFiGKK-PWP
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15 1 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z anatomiczno - fizjologiczną i patofizjologiczną charakterystyką postawy ciała człowieka, objawami i przyczynami jej zaburzeń. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i rozwoju fizycznego człowieka.

Zakres tematyczny

Kręgosłup - budowa anatomiczna; neurofizjologiczna i biomechaniczna regulacja postawy ciała, rola układu mięśniowego w utrzymaniu pozycji pionowej. Bio-psycho-społeczne wyznaczniki postawy ciała człowieka i jej rozwój w ontogenezie. Przyczyny wad postawy ciała. Klasyfikacja anatomiczno-patologiczna wad postawy. Planowanie, ordynacka i kontrola procesu korekcyjnego.

Metody kształcenia

Wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie zagadnień

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami – test z progami punktowymi. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 10
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

 1. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Wyd. II Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2013.
 2. Kasperczyk T., Wady postawy ciała - diagnostyka i leczenie. Wyd. „Kasper”, Kraków, 2004
 3. Kempf H.D., Fischer J., Szkoła kręgosłupa – ćwiczenia dla dzieci. Wyd.„Vocatio”, Warszawa, 1999
 4. Kiwerski J. Schorzenia i urazy kręgosłupa, PZWL, Warszawa, 2001
 5. Nowotny J. Saulicz E., Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja, Katowice, 1998
 6. Romanowska A. Wychowanie do postępowania korekcyjnego, Płock, 2011
 7. Schleip R. Powięź, Sport i Aktywność ruchowa. Urban&Partner 2015
 8. Starrett K. Skazany na biurko. Postaw się siedzącemu światu. Galaktyka, 2016
 9. Śliwiński Z., (red.) Metoda leczenia skolioz, kifoz i lordoz. Wyd. Markmed Rehabilitacja S.A.2010
 10. Wilczyński J., Korekcja wad postawy. Wyd. Anthropos, Starachowice, 2001
 11. Wilczyński J., Boczne skrzywienie kręgosłupa. Cz. I, II. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, 2000

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 21-05-2020 19:39)