SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gry i zabawy ruchowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gry i zabawy ruchowe
Kod przedmiotu 16.1-WL-P-WFiGKK-GiZR
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznaje miejsce gier i zabaw ruchowych w edukacji oraz mechanizmy odnoszące się do rozwoju psychofizycznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży przez zabawę. Pojęcie i klasyfikacja zabaw i gier ruchowych. Metodyka nauczania zabaw i gier ruchowych. Zabawy i gry ruchowe, jako środek w procesie społecznego, psychicznego i fizycznego rozwoju człowieka. Poznaje terminy i pojęcia dotyczące metod i zasad nauczania gier i zabaw, budowy i typu lekcji.

Wymagania wstępne

--

Zakres tematyczny

Znaczenie zabawy i gry ruchowej w procesie emocjonalnego, poznawczego i motorycznego rozwoju oraz usprawniania człowieka na różnych etapach edukacyjnych. Projektowanie zajęć w oparciu o zabawy i gry ruchowe. Metodyka nauczania oraz zasady prowadzenia zabawy i gry ruchowej. Projektowanie, organizacja i prowadzenie festynu o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Wykorzystanie zabawy i gry ruchowej w przygotowaniu do mini gier. Przybory nietypowe i ich wykorzystanie w zabawie i grze ruchowej. Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym.

Metody kształcenia

Metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, metoda tekstu źródłowego, inscenizacja, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie konspektu lekcji gier i zabaw, uczestnictwo w ćwiczeniach

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 15
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

  1. Trześniewski R. Gry i zabawy ruchowe, Warszawa 1995;
  2. Bondarowicz M. Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych, W-wa 1983.
  3. Bondarowicz M. Zabawy w grach zespołowych, W-wa 1995.
  4. Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe, W-wa 1994.
  5. Bronikowski M. Muszkieta R. Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000
  6. Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku, W-wa 1996.
  7. Janikowska – Siatka M. Skrętowicz E. Szymańska E., Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania i festynach sportowo-rekreacyjnych, W-wa 1999.
  8. Mielniczuk M. T. Staniszewski, Stare i nowe gry drużynowe, W-wa.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 21-05-2020 16:32)