SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne postępowania korekcyjno-kompensacyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne postępowania korekcyjno-kompensacyjnego
Kod przedmiotu 16.1-WL-P-WFiGKK-WMPKK
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Praktyczne wykorzystanie metodyki wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Doskonalenie umiejętności pisania konspektów i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na różnych etapach edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego i patofizjologii wad postawy ciała

Zakres tematyczny

Praktyczne wykorzystanie metod i form postępowania korekcyjno-kompensacyjnego w wadach postawy, zasad profilaktyki zaburzeń postawy ciała i ochrony kręgosłupa w czasie pracy fizycznej i wypoczynku. Bezpieczeństwo prowadzania zajęć.

Metody kształcenia

Praca z materiałem źródłowym, dyskusja, metoda problemowa, metoda projektu – projekt indywidualny.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Metodami weryfikacji efektów kształcenia jest: ocena projektu- konspektu lekcji i ocena prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 10
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

 1. Bogdanowicz i in., Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. WSiP, Warszawa, 1997
 2. Bondarowicz M., Owczarek S., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Warszawa, WSiP, 1997
 3. Bronikowski M, Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2012
 4. Karkosz K., Gimnastyka. Systematyka, technika i metodyka wybranych ćwiczeń. Wyd. AWF, Wrocław, 2002
 5. Kempf H.D., Fischer J., Szkoła kręgosłupa – ćwiczenia dla dzieci. Wyd.„Vocatio”, Warszawa, 1998
 6. Nawara H., Nawara U., Gry i zabawy integracyjne. Wyd. AWF Wrocław, 2001
 7. Owczarek S., Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP, Warszawa, 2009
 8. Raab A., Joga kręgosłupa. Uśmierzanie bólu pleców. Wyd. „Interspar”, Warszawa, 2002
 9. Wilczyński J., Boczne skrzywienie kręgosłupa. Cz. I, II. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, 2000

Literatura uzupełniająca

 1. Teml H. Relaks w nauczaniu. WSiP, Warszawa, 1997
 2.  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 07:15)