SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Motoryczność człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Motoryczność człowieka
Kod przedmiotu WL-MCZ-POD
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Mateusz Rynkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem nauczania  jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, przejawami i strukturą motoryczności człowieka z uwzględnieniem  okresów ontogenezy oraz implikacji pedagogicznych związanych z rosnąca rolą ruchu jako elementu profilaktyki zdrowia. 

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z anatomii, biomechaniki, fizjologii, biochemii oraz nauk humanistycznych i społecznych, socjologii, psychologii, pedagogiki ogólnej, filozofii.

Zakres tematyczny

Przedmiot i koncepcje antropomotoryki. Miejsce antropomotoryki w systemie nauk kultury fizycznej. Przegląd krajowych i zagranicznych badań w zakresie zjawisk motoryczności. Strona potencjalna i efektywna motoryczności człowieka. "Zdolności motoryczne" czy "cechy motoryczne"? Struktura wewnętrzna zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych. Formy przejawiania się zdolności szybkościowych. Uwarunkowania szybkości ruchów człowieka. Zasady kształcenia zdolności szybkościowych. Pomiar zdolności szybkościowych. Somatyczne determinanty siły. Znaczenie różnych typów ćwiczeń siłowych dla prawidłowego rozwoju fizycznego człowieka. Pomiar zdolności siłowych. Pojęcie zdolności wytrzymałościowych. Klasyfikacje wysiłków wytrzymałościowych i ich uwarunkowania. Pomiar zdolności wydolności i wytrzymałości. Zmienność ontogenetyczna i dymorfizm płciowy gibkości. Testowanie gibkości. Istota i klasyfikacje zdolności koordynacyjnych. Zmienność ontogenetyczna zdolności koordynacyjnych. Formy testów zdolności koordynacyjnych i ich praktyczne zastosowanie. Znaczenie zjawiska dymorfizmu płciowego dla teorii i praktyki kształcenia motorycznego. Typy lateralizacji czynności ruchowych. Leworęczność i jej konsekwencje w rozwoju osobniczym. Przykłady testów motorycznych. Samokontrola sprawności. Międzynarodowy test sprawności – Eurofit.

Metody kształcenia

Wykład audytoryjny. Metoda tekstu przewodniego, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie testu z progami punktowymi.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 15
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

 1. Dobosz J. Tabele punktacyjne testów Eurofit, Międzynarodowego i Coopera dla uczniów i uczennic szkół podstawowych. AWF, Warszawa 2012.
 2. Dobosz J. Tabele punktacyjne testów Eurofit, Międzynarodowego i Coopera dla uczniów i uczennic gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. AWF, Warszawa 2012.
 3. Dobosz J. Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Siatki centylowe.  AWF, Warszawa 2012.
 4. Drozdowski Z., Antropometria w wychowaniu fizycznym.  AWF Poznań,1998.
 5. Jegier A., Nazar K., Dziak A. Medycyna sportowa. PZWL, Warszawa 2013.
 6. Ljach W. Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. COS, Warszawa 2003.
 7. Malinowski A.Tatarczuk J. Asienkiewicz R. Antropologia dla pedagogów z wybranymi zagadnieniami z chronobiologii i ergonomii,  Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2014.
 8. Mleczko E. Przebieg i uwarunkowania rozwoju funkcjonalnego dzieci krakowskich między 7 a 14 rokiem życia. AWF, Kraków 1991.
 9. Osiński W. (red.) Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania, AWF Poznań, 2000.
 10. Osiński W.  Antropomotoryka. AWF Poznań, 2003.
 11. Osiński W. Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. PZWL, Warszawa, 2013.
 12. Szopa J. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju somatycznego dzieci między 7 a 14 rokiem życia: wyniki longitudinalnych badań rodzinnych. AWF Kraków, 1992.
 13. Szopa J., Mleczko E., Żak S. Podstawy antropomotoryki. PWN Warszawa – Kraków, 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Antropomotoryka, czasopismo AWF w Krakowie.
 2. Bajdziński M. Starosta W. Różnicowanie kinestetyczne i jego uwarunkowania, Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Warszawa - Gorzów Wlkp.2002
 3. Drozdowski Z. O celowości i metodach rekonstrukcji ewolucji motoryczności człowieka. Tezy wyjściowe. Roczniki Naukowe AWF w  Poznaniu, 1989, z. 38, 3-8.
 4. Malinowski A. Auksjologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra 2004
 5. Osiński W. Wielokierunkowe związki zdolności motorycznych i parametrów morfologicznych. Badania dzieci i młodzieży wielkomiejskiej z uwzględnieniem poziomu stratyfikacji społecznej. AWF Poznań, 1988
 6. Raczek J. Mynarski W. Koordynacyjne zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Struktura    wewnętrzna i zmienność osobnicza, AWF Katowice, 1992
 7. Raczek J. Mynarski W. Ljach W. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych, AWF Katowice, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 23-07-2018 22:54)