SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka piłki siatkowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka piłki siatkowej
Kod przedmiotu WL-MPS-POD17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Tomasz Paluch
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z historią i miejscem piłki siatkowej w ogólnym systemie działalności sportowej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Systematyka ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki piłki siatkowej umożliwiająca przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego.

Wymagania wstępne

Podstawowa umiejętność odbić piłki oburącz sposobem górnym i dolnym.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia, gry i zabawy przygotowujące do gry w piłkę siatkową (podania, rzuty, chwyty itp.)

Technika, systematyka i metodyka nauczania: (postaw siatkarskich i poruszania się po boisku, padów i rzutów, podstawowych sposobów odbicia piłki oburącz sposobem górnym, oburącz sposobem dolnym, zagrywki sposobem dolnym, rotacyjnej z miejsca i w wyskoku, szybująca z miejsca i w wyskoku, przyjęcia piłki po zagrywce, wystawienie piłki do ataku, zbicia piłki i innych form ataku (zbicie dynamiczne, zbicie plasowane, zbicie z pola obrony, atak z wykorzystaniem bloku, atak kombinacyjny po rozegraniu piłki),  obrony pola gry i odbić w zachwianej równowadze (pady, rzuty). Taktyka indywidualna w zakresie poszczególnych elementów techniki gry w piłkę siatkową.

Specjalizacja działań i pozycji w piłce siatkowej. Taktyka zespołowa gry w ataku: (ustawienie początkowe do przyjęcia zagrywki, taktyka ataku z zawodnikiem rozgrywającym w linii ataku i w linii obrony, taktyka ataku z wykorzystaniem zawodników z linii ataku i z linii obrony, taktyka gry w kontrataku). Taktyka zespołowa gry w obronie: (nauczanie i doskonalenie systemów obrony zespołowej, nauczanie i doskonalenie asekuracji własnego ataku, nauczanie i doskonalenie asekuracji zastawiania). Ćwiczenia taktyczne realizowane w różnych formach (małe gry, fragmenty gry, gry szkolne, gry właściwe, mecze)

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, praca w grupach. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: test z progami punktowymi oraz test sprawnościowy - znajomość systematyki ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki z zakresu piłki siatkowej i przepisy gry.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 10
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

 1. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. Warszawa 2007.
 2. Buchfelder M., Klocek T.: Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Warszawa 2003.
 3. Grządziel G.: Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy minisiatkówki. Katowice 2006.
 4. Kasza W., Zdebska H.: Piłka siatkowa - obrona pola w ujęciu taktycznym. Warszawa 2007.
 5. Kowalski L.: Taktyka ataku i bloku w siatkówce. Warszawa 1993.
 6. Mecner K.: 80 lat polskiej siatkówki. Warszawa 2002.
 7. Skrobański H., Wieczorek A.: Przewodnik do ćwiczeń z piłki siatkowej. Poznań 1995.
 8. Superlak E.: Piłka siatkowa. Techniczno - taktyczne przygotowanie do gry. Wrocław 2006.
 9. Uzarowicz J.: Siatkówka - co jest grane. Kraków 2001.
 10. Wróblewski P.; Piłka siatkowa w szkole - poradnik metodyczny. Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Grządziel G., Kowalski L.: Siatkówka plażowa w szkole. Warszawa 2000.
 2. Grządziel G., Ljach W.: Piłka siatkowa. Podstawy treningu. Zasób ćwiczeń. Warszawa 2000.
 3. Mecner K.: Historia siatkówki. Mistrzostwa Europy. Katowice 2005.
 4. Papageorgiou A., Spitzley W.: Piłka siatkowa. Podręcznik nauczania podstawowego. 2003
 5. Seweryniak T.: Siatkówka plażowa. Działania graczy i współzawodnictwo. Wrocław 2008.
 6. Superlak E.: Dyspozycje osobnicze a umiejętności działania w grze zespołowej na przykładzie gry w piłkę siatkową. Wrocław 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 07:27)