SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka pływania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka pływania
Kod przedmiotu WL-MP-POD17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Grzybowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta miejscem pływania w ogólnym systemie działalności sportowej i rehabilitacyjnej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych w wodzie. Usprawnienie w zakresie sportowej techniki pływania oraz umiejętności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć w wodzie.

Wymagania wstępne

Elementarna umiejętność pływania

Zakres tematyczny

Zagadnienia dotyczące wpływu środowiska wodnego na funkcjonowanie organizmu człowieka (pływalność, pływanie statyczne i dynamiczne). Zasady bezpieczeństwa oraz kompetencje nauczyciela podczas zajęć w wodzie. Lekcja pływania, metody stosowane w nauczaniu pływania. Sportowa technika pływania (st. grzbietowy, kraul, st. klasyczny, st. motylkowy, st. zmienny, starty, nawroty). Podstawowe sposoby pływania wykorzystywane przy korygowaniu wad postawy. Zasady stosowania ćwiczeń pływackich w najczęściej występujących wadach postawy.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaprezentowanie poprawnej techniki pływania stylami sportowymi wraz ze startami. Odbycie hospitacji zajęć ruchowych w wodzie. Uzyskanie pozytywnej oceny za samodzielnie wykonane materiały metodyczne.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 10
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

 1. Bartkowiak E.: Pływanie sportowe. Warszawa 2008.
 2. Czabański B., Filon M., Zatoń K., (red.): Elementy teorii pływania. Wrocław 2003.
 3. Dybińska E.: Uczenie się i nauczanie pływania Zagadnienia wybrane. Kraków 2009.
 4. Karpiński R.: Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. Katowice 2009.
 5. Laughlin T.: Pływanie dla każdego. Zielonka 2007.
 6. Ostrowski A.: Zabawy i rekreacja w wodzie. Warszawa 2003.
 7. Prawie wszystko o ratownictwie wodnym. ZG WOPR praca zbiorowa. Warszawa 1993.
 8. Rakowski M.: Sportowy trening pływacki. Londyn 2010.
 9. Wiesner W.: Nauczanie - uczenie się pływania. Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego. Wrocław 2001.
 10. Wiesner W., Skalski D.: Podstawy metodycznej edukacji ratowniczej. Skarszewy – Wrocław 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Błasiak P., Chadaj M.: Ratownictwo Wodne - vademecum, Warszawa 1993.
 2. Cholewa J. Sterowanie procesem treningowym młodych pływaków. Katowice 2009.
 3. Gifford C. Pływanie. Tajniki sportu. Poznań 2010.
 4. Laughlin T., Delves J. Kraul metodą Total Immersion. Zielonka 2006.
 5. Michałowski M. Pływanie. Historia, zasady, trening. Bielsko-Biała 2010.
 6. Montgomery J., Chambers M.: Pływanie. Droga do mistrzostwa. Zielonka 2011.
 7. Przybylska A. Pływanie kraulem czyli jak poprawić technikę i przygotować się fizycznie do sezonu. Toruń 2010.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 07:26)