SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka gimnastyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka gimnastyki
Kod przedmiotu WL-MG-POD17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Bartłomiej Hes
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student poznaje podstawowe pojęcia z zakresu terminologii oraz opisu techniki ćwiczeń gimnastycznych, metodykę nauczania ćwiczeń gimnastycznych na różnych etapach edukacyjnych oraz sposoby ochrony podczas nauczania ćwiczeń gimnastycznych

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Pojęcia dotyczące podziału gimnastyki. Lekcja gimnastyki i organizacja bezpiecznego miejsca jej przeprowadzenia, planowanie rozgrzewki w zależności od zadania głównego. Metodyka ćwiczeń gimnastycznych stosowana w szkolnym wychowaniu fizycznym. Technika wykonywanych elementów gimnastycznych. Ocena poprawności techniki ćwiczeń gimnastycznych. Opracowywanie konspektów lekcyjnych. Przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia lekcji.

Metody kształcenia

Ćwiczeniowa: syntetyczno- analityczna, obserwacja, dyskusja problemowa, prezentacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, opis, objaśnienie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną na podstawie oceny poprawności wykonania techniki ćwiczeń gimnastycznych, sprawdzianu wiedzy z zakresu organizacji bezpiecznego miejsca przeprowadzenia lekcji gimnastyki, stosowania poprawnej terminologii, opisu techniki i metodyki nauczania ćwiczeń gimnastycznych.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 10
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

  1. Nowak M. Piekarski R., Gimnastyka. Zarys historii, terminologia i systematyka, AWF Poznań, 2009
  2. Nowak M. Piekarski R., Gimnastyka. Ćwiczenia wolne na równoważni i elementy kompozycji ruchu, AWF Poznań, 2010
  3. Jezierski R., Rybicka A., Gimnastyka. Teoria i metodyka, AWF Wrocław, 2002
  4. Mazurek L. Gimnastyka podstawowa – słownictwo, systematyka. Sport i Turystyka, AWF, Warszawa, 1980
  5. Sozański H. (red) Podstawy teorii treningu. Warszawa,1999.
  6. Szot Z.(red) Technika wykonania i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych. Nauczanie programowane. AWFiS, Gdańsk, 1992
  7. Wroczyński R. Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. AWF, Wrocław, 2002

Literatura uzupełniająca

  1. Barański A. i wsp. Technika i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych, 1986
  2. Szot Z., Ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne i skoki, 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 07:29)