SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia
Kod przedmiotu 14.3-WA-LogP-E
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Wyrwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ekonomii. Wyjaśnienie problemów i zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce. Zaprezentowanie rozwoju głównych teorii i koncepcji ekonomicznych oraz pokazanie ich praktycznego wykorzystania przez indywidualne podmioty gospodarcze oraz w polityce gospodarczej. Zdobycie umiejętności i kompetencji rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej. Umożliwienie studentom samodzielnego analizowania poszczególnych aspektów funkcjonowania obszarów gospodarki w skali marko i mikroekonomicznej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z matematyki. Umiejętności rozumienia, analizowania oraz interpretowania różnych zjawisk.

Zakres tematyczny

Treści wykładów:

Miejsce ekonomii w nauce, przedmiot zakres i główne problemy oraz podział ekonomii. Zarys rozwoju myśli ekonomicznej. Ekonomia dobrobytu. Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej. Pomoc publiczna dla firm oraz ze środków Unii Europejskiej. Innowacyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Planowanie inwestycyjne. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. Handel zagraniczny i bilans płatniczy. Kurs walutowy.

 

Treści ćwiczeń:

Teoria i praktyka mikroekonomii. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej – rynek, popyt, podaż, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze. Mechanizm funkcjonowania rynku. Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym. Formy zawodności rynku i sposoby ich przezwyciężania. Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowania. Podstawy teorii zachowań konsumenta. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Koszty produkcji i przychody przedsiębiorstwa. Równowaga przedsiębiorstwa na różnych rynkach. Teoria i praktyka makroekonomii. Cykl koniunkturalny.  Rynek pieniądza i równowaga na rynku pieniądza. System budżetowy państwa. Deficyt budżetowy. Inflacja i jej skutki w gospodarce. Makroekonomiczna równowaga na rynku pracy. Problemy zatrudnienia i bezrobocia na rynku pracy.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, problemowy.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja panelowa i wielokrotna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metoda tekstu przewodniego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, seminariów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Forma zaliczenia wykładu: egzamin.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu(K_W02, K_W08, K_U05). Egzamin odbędzie w formie pisemnej (forma opisowa – pytania otwarte) w jednym terminie dla wszystkich studentów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie, co najmniej 51% punktów. Kryterium ocen: bardzo dobry (91 – 100%), dobry plus (81 – 90%), dobry (71 – 80%), dostateczny plus (61 – 70%), dostateczny (51 – 60%). W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową. Egzamin obejmował będzie treści poruszane na wykładzie i na ćwiczeniach.

 

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę pozytywną sześciu kartkówek.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

1.     Wyniki kartkówek (70%) – ćwiczenia rozpoczynać się będą kartkówką sprawdzającą przygotowanie studenta do zajęć. Przewiduje się przeprowadzenie sześciu piętnastominutowych kartkówek nawiązujących do zagadnień omawianych na ćwiczeniach. Studentowi postawione zostaną zarówno pytania o charakterze ściśle teoretycznym (K_W02, K_W08) jak i praktycznym(K_W12; K_U06; K_U01, K_U04, K_U05, K_K01, K_K05). Każda kartkówka może zostać oceniona maksymalnie na 6 pkt. Warunkiem zaliczenia kartkówki jest zdobycie minimum 3,5 pkt. Całkowita ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 36. Suma uzyskanych punktów decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (34 – 36 pkt.), dobry plus (31 – 33 pkt.), dobry (28 – 30 pkt.), dostateczny plus (25 – 27 pkt.), dostateczny (21 – 24 pkt.). Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest jednoczesne zdobycie minimalnej liczby całkowitej liczy punktów (21pkt.) oraz zaliczenie każdej z szczęściu kartkówek.

2.     Obecność i aktywność na zajęciach (30%) - studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach (K_K01,K_U05, K_U01).

Literatura podstawowa

Literatura podstawowa:

1.      Marciniak S. (red.), Marko- i mikroekonomia, Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

2.      Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

3.      Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca:

1.      Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

2.      Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

3.      Skawińska E., Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 17:04)