SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Matematyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Matematyka
Kod przedmiotu 11.1-WZ-LogP-M
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Aleksandra Arkit
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie przez studenta niezbędnej wiedzy z zakresu matematyki przydatnej do formułowania i rozwiązywania problemów związanych z kierunkiem studiów.

Wymagania wstępne

Matematyka w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres tematyczny

Macierze. Układy równań liniowych. Elementarny rachunek wektorowy. Ciągi liczbowe i ich granice. Równania różnicowe. Granice, ciągłość, pochodna i całka funkcji jednej zmiennej. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia audytoryjne, w ramach których studenci rozwiązują zadania typowe; praca w grupach; praca z książką i komputerem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z ćwiczeń i pozytywna ocena z wykładu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

I. Wrociński, Matematyka dla logistyków, Wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, 2012

Literatura uzupełniająca

T. Jurewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, 2007

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, 2007

A. Cewe, H. Nahorska, I. Pancer, Tablice matematyczne, Wyd. Podkowa, 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 17:56)