SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy logistyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy logistyki
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-PL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ
 • mgr Przemysław Dulewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów miejsca i roli logistyki we współczesnych systemach gospodarczych oraz zastosowanie wiedzy poznanej na wykładzie w warunkach przykładowych przedsiębiorstw.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Działalność przedsiębiorstwa
 2. Logistyka – podstawowe definicje
 3. Koordynacja. System informacji i komunikacji.
 4. Magazyny
 5. Transport. System transportowy
 6. Strategie wytwarzania produktu
 7. Zadania zaopatrzenia. Klasyfikacje surowców. Wybór dostawców.
 8. Polityki utrzymywania zapasów 
 9. Proces obsługi zamówień u dostawców
 10. Warianty organizacji dostaw 
 11. Przepływ materiałów przez magazyn wejściowy
 12. Obsługa logistyczna produkcji. Kanban
 13. Dystrybucja. System magazynów producenta. Dostawy do jednostek handlowych.
 14. Usługi logistyczne
 15. Operator logistyczny

Ćwiczenia i Projekty:

 1. Identyfikacja wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
 2. Prezentacja uproszczonego schematu linii produkcyjnej dla wybranych produktów -  wstęp do drzewa produktu
 3. Organizacja magazynu wejściowego 
 4. Transport zewnętrzny – dostawy do punktów sprzedaży (wskazanych w punkcie 1)
 5. System komunikacji między dostawcami i producentem oraz między odbiorcami i producentem. Prezentacja wykorzystanych w swojej działalności .
 6. Drzewo produktu – wyznaczanie zapotrzebowania materiałowego
 7. Klasyfikacja produktów i surowców – klasyfikacja ABC
 8. Modele utrzymywania zapasów
 9. Uzupełnianie zapasów – uzgodnienia z dostawcami
 10. Planowanie tras przewozów – metoda radaru
 11. Ogniwa pośrednie między producentami i jednostkami handlowymi – dystrybutorzy
 12. Wybór operatora logistycznego – kryteria wyboru i oceny
 13. Omówienie wyników raportów z projektów.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, metoda projektu, praca w grupie, case studies.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie Ćwiczeń i Projektu:

Przewiduje się pięć raportów indywidualnych z projektów oraz dwa kolokwia z ćwiczeń.

Każdy z raportów jest oceniany w skali od 0 do 5 punktów bazowych. Mogą być przyznawane dodatkowe punkty premiowe za szczególnie ciekawe propozycje. Powiększają one dorobek, nie zmieniając podstawy bazowej.

Każde z kolokwiów jest oceniane na 10 punktów bazowych. Prowadzący zajęcia ma prawo do dawania punktów ujemnych, np. za nieterminowość, brak obecności. Nie przewiduje się punktów ujemnych za nieprawidłowe odpowiedzi.

Przeliczenia do wyniku końcowego: Suma punktów bazowych = 5 x 5 + 2 x 10 = 45 (uzyskana suma punktów/45) x 100 = uzyskane punkty procentowe. W końcowym wyniku egzaminu stanowią one 40% całego wyniku egzaminu. Przykład Suma uzyskanych punktów z raportów = 21 Suma uzyskanych punktów z kolokwiów = 12 Łączna suma punktów = 33 Uzyskane punkty procentowe = (33/45)x100 = 73 Punkty procentowe wliczane do wyniku końcowego: 40% z 73 = 29.2 punkty procentowe. Uzyskany wynik z ćwiczeń i projektu  jest trwałym dorobkiem studenta w ramach tego cyklu zajęć.

Nie przewiduje się żadnych zaliczeń poprawkowych.

Wykład - egzamin:

Egzamin pisemny. Odpowiedzi są punktowane podobnie jak zadania na kolokwium. Skala punktowa będzie podana na egzaminie. Warunek dla egzaminu pisemnego: egzamin pisemny musi być zaliczony na poziomie nie mniejszym niż 50 punktów procentowych. Przypuśćmy, że wynik egzaminu pisemnego wyniósł 48 punkty procentowe. Egzamin pisemny nie jest zdany i wymaga podejścia poprawkowego. Na egzaminie poprawkowym są uznawane punkty uzyskane na ćwiczeniach. 

Wynik końcowy

Gdy wynik egzaminu jest na poziomie co najmniej 50 punktów procentowych, stanowią one 60% wyniku końcowego. Przykład Przypuśćmy, że uzyskano 65 punktów procentowych z egzaminu. Do wyniku końcowego zalicza się: 60% z 65 = 39 punktów procentowych Końcowy wynik egzaminu = 29,2 + 39 = 68,2 punktów procentowych

Ocena końcowa egzaminu: [90 - bdb [80 – 90) db+ [70 – 80) db [60 – 70) dst+ [50 – 60) dst

Poniżej 50 ndst

W rozpatrywanym przykładzie ocena końcowa to „dst+”. 

Literatura podstawowa

 1. Logistyka. Teoria i praktyka., Praca zbiorowa pod red. S. Krawczyka. Tom 1. Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 2. Logistyka. Teoria i praktyka., Praca zbiorowa pod red. S. Krawczyka. Tom 2. Wyd. Difin, Warszawa 2011.  

Literatura uzupełniająca

 1. S. Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001.
 2. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, wyd. IV zmienione, PWE, Warszawa 2008.
 3. Logistyka, Redakcja naukowa D. Kisperska – Moroń, S. Krzyżaniak, ILiM, Poznań 2009.  

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Przemysław Dulewicz (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 18:33)