SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika transportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika transportu
Kod przedmiotu 02.6-WZ-LogP-ET
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi ekonomiki transportu, zapoznanie i ugruntowanie znajomości podstawowego zakresu pojęć z ekonomiki transportu, przedstawienie podstawowych obszarów zainteresowań współczesnej ekonomiki transportu oraz sposobu analizy ekonomicznych problemów transportu.

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę makro i mikroekonomiczną w szczególności cen, kosztów, popytu czy też podaży. Ponadto powinien znać podstawy teorii funkcjonowania rynku oraz zachowania się na nim podmiotów

Zakres tematyczny

Wykład: Definicje, funkcje, cele transportu. Transport jako element współczesnej cywilizacji. Założenia ekonomicznej teorii transportu. Popyt i podaż na usługi transportowe. Funkcjonowanie rynków usług transportowych. Teoretyczne aspekty kształtowania cen usług transportowych. Infrastruktura transportowa w funkcjonowaniu państwa. System transportowy państwa. Ćwiczenia: Definicje, funkcje, cele oraz klasyfikacja transportu. Cechy technicznoeksploatacyjne gałęzi transportu. Sfery zainteresowań badawczych ekonomiki transportu. Transport jako czynnik lokalizacji sił wytwórczych. Klasyfikacja oraz źródła powstawania potrzeb transportowych. Tradycyjny cykl rozwoju transportu. Mierniki produkcji transportowej. Cechy oraz klasyfikacja rynku usług transportowych. Charakterystyka rynkowa poszczególnych gałęzi transportu. Korzyści zewnętrzne działalności transportowej. Układy analityczne kosztów transportu. Koszty społeczne, zewnętrzne oraz kongestii w transporcie. Znaczenie infrastruktury transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym. Infrastruktura społeczna oraz ekonomiczna. Charakterystyka oraz cechy systemu transportowego.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia mają postać dyskusji dydaktycznej opierającej się na odpowiedziach na wcześniej postawione pytania na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie oraz literatury przedmiotu. Podczas ćwiczeń wcześniej opracowane przez studentów pytania są opisywane i wyjaśniane. Oceniane jest zaangażowanie w przygotowanie do zajęć oraz aktywność. Na ćwiczeniach wykorzystywane są także takie metody jak praca w grupach oraz analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje problematykę transportu (K_W04). Zaliczenie jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71-80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania (K_W03) oraz przygotowują projekt dotyczący systemów transportowych stosowanych w procesie gospodarowania różnych organizacji. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane są dwa kolokwia. Ocena jest uzależniona od: - zaliczenia kolokwiów – każde kolokwium 25% oceny końcowej (25 punktów), - zaliczenia projektu – 25% oceny końcowej (25 punktów), - aktywnego udziału w zajęciach (15% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej). Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint) zaliczenie dwóch kolokwiów (min. 13 punktów) oraz uzyskanie minimum 51 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy egzaminie). Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, seminariów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. PWN, Warszawa 2005

2. W. Grzywacz, J. Burnewicz: Ekonomika transportu.WKiŁ, Warszawa 1989

3. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2010

Literatura uzupełniająca

1. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

2. „Problemy Ekonomiki Transportu”

3. „Przegląd Komunikacyjny”

4. "Logistyka"

Uwagi

oprac. dr Agieszka Perzyńska


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 10:45)