SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody ilościowe w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody ilościowe w logistyce
Kod przedmiotu 11.9-WZ-LogP-MIL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maciej Kozaryn
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy, kompetencji i umiejętności zastosowania metod ilościowych w rozwiązywaniu problemów logistycznych. 

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty: Matematyka, Podstawy Logistyki

Zakres tematyczny

Wykład: Analiza wskaźnikowa procesów logistycznych. Koszty logistyczne. Metody ilościowe  w podsystemach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.  Analiza czasu wytwarzania wyrobów, zadania optymalizacji produkcji, kolejność zleceń produkcyjnych. Instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych. Efektywność i sprawność łańcucha dostaw. Modele matematyczne procedur logistycznych.

Laboratorium: Zajęcia w formie analizy i dyskusji opracowanych przez podzielonych na grupy studentów, praktycznych przypadków, rozwiązań i zastosowań metod ilościowych, narzędzi informatycznych z zakresu rozwiązywania różnych problemów logistycznych. Praca w laboratorium komputerowym.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna.

Laboratorium: Analiza przypadków wykorzystania metod ilościowych w rozwiązywaniu problemów logistycznych. Dyskusja na temat otrzymywanych rozwiązań i modeli. Zastosowanie oprogramowania komputerowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin z wykładu przeprowadzany jest w formie pisemnej obejmującej zakres wiedzy prezentowanej na wykładzie. Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%-90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51%-60%), niedostateczny (0%-50%).

Na laboratorium studenci indywidualnie lub w grupach prezentują wyniki badań związanych z wykorzystaniem metod ilościowych w rozwiązywaniu problemów logistycznych. W ramach zajęć studenci na bieżąco prezentują swoje wyniki. Przewidywane jest kolokwium zaliczeniowe. Ocena z laboratorium jest uzależniona od: zaliczenia kolokwium – 75% oceny końcowej, aktywnego udziału w zajęciach (15% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej).

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W., Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej,  Gliwice 2010.  
 2. Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa) tom II. , C.H. Beck., Warszawa 2001.
 3. Sarjusz-Wolski Z., Ilościowe metody zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1997.
 4. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

   

   

Literatura uzupełniająca

 1. Bogdanienko J., Rozważania nad rolą modelowania w prognozowaniu ekonomicznym, Problemy zarządzania, vol.7, nr 4(26) (2009), Wydział Zarządzania UW, Warszawa.
 2. Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2009.
 3. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2005.
 4. Murphy Jr. P.R., Wood D.F., Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice, 2011. 
 5. Szymczak M., Decyzje logistyczne z Excelem,Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kozaryn (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 21:17)