SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-NZJL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką z zakresu normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz nabycie umiejętności jej praktycznego zastosowania, poprzez realizację ćwiczeń.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie.

Zakres tematyczny

Wykład: Międzynarodowy, europejski i krajowy system normalizacji. Struktura i zadania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Organy techniczne PKN. Geneza pojęcia i systemu zarządzania jakością. Wady i zalety wdrożenia systemów zarządzania jakością w organizacji. Zasady zarządzania jakością z uwzględnieniem logistyki.

System zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 w tym: diagramy pojęć, podejście procesowe (procesy logistyczne), rola najwyższego kierownictwa, zarządzanie zasobami z uwzględnieniem wymagań w logistyce, realizacja wyrobu z uwzględnieniem zadań logistycznych, doskonalenie SZJ w aspekcie wymagań logistyki. Działania korygujące i zapobiegawcze w Systemach Zarządzania Jakością.  Normy branżowe. Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949: 2002 - wymagania dodatkowe dostawcy w przemyśle samochodowym. Istota koncepcji TQM w aspekcie wymagań logistyki. Polska nagroda jakości jako narzędzie samooceny i doskonalenia firm logistycznych.

 

Ćwiczenia: metoda Ishikawy, koncepcja 5M+E, metoda QFD, metoda kwestionariusza Kano, metoda ABC.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach, burze mózgów. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są uzyskania zaliczenia na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania problemowe sformułowane w kolokwium zaliczającym wykład.

Studenci zobowiązani są także do uzyskania zaliczenia na ocenę z ćwiczeń audytoryjnych. Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wszystkich ćwiczeń projektowych oraz uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium sprawdzającego teoretyczną wiedzę studenta niezbędną do poprawnego wykonania ćwiczeń projektowych. Kolokwium realizowane jest na zasadzie testu wyboru wielokrotnego na zakończenie kursu. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60 % pytań. Projekty realizowane są w grupach 6-8 osobowych z wykorzystaniem techniki – burzy mózgów. Studenci w trakcie realizacji ćwiczeń starają się formułować zadania oraz dostosowywać do nich metody i techniki TQM.

Literatura podstawowa

 1. Miller P., Systemowe zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Difin, 2011.
 2. Bugdol M., System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015, Helion, Gliwice 2015.
 3. Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, CH Beck, 2011.
 4. Łunarski J., Systemy jakości, normalizacji i akredytacji w zarządzaniu organizacjami. OW PRz, Rzeszów, 2009.
 5. Łunarski J.: Zarządzanie jakością w logistyce. OW PRz, Rzeszów, 2010.
 6. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, wyd. 4. PWE, Warszawa, 2007.
 7. Pacana A., Stadnica D.: Systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 : wdrażanie, auditowanie i doskonalenie. OW PRz, Rzeszów, 2009 .

Literatura uzupełniająca

 1. Norma ISO PN-EN 9001:2015-10. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 2. Norma ISO PN-EN 9004:2018-06. Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
 3. Norma ISO PN-EN 19011:2018-08. Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
 4. Czasopisma: Zarządzanie Jakością

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 13:16)